Wypadek w drodze do pracy

Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy?

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy to zupełnie inne zdarzenie niż wypadek w miejscu jej wykonywania. Mamy z nim do czynienia wówczas, gdy pracownik ulegnie wypadkowi w trakcie drogi do – lub z –  firmy, w której jest zatrudniony. I chociaż pracownik, który doznał obrażeń, nie przebywał w tym czasie w zakładzie pracy, to i tak przysługują mu świadczenia.

Wypadek w drodze do pracy

Definicja wypadku w drodze do pracy znajduje się w art.57b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nim jest to nagłe zdarzenie wywołane zewnętrzną przyczyną. Warunkiem przypisania wypadku do tej definicji jest fakt, że musi on nastąpić w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub działalności innej, ale stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego. Poza tym fakt przemieszczania się może być związany ze zwykłym wykonywaniem funkcji lub zadań zawodowych.[1] Droga, na której miał miejsce wypadek, musi być tą najkrótszą i dodatkowo nie może zostać ona przerwana.

Od tej wąskiej definicji istnieją odstępstwa, które jednak mogą być różnie interpretowane i wymagają udowodnienia. Jeżeli droga została jednak przerwana, to fakt ten może zostać uzasadniony życiową koniecznością – pod warunkiem, że nie wydłużył się znacząco czas przebycia drogi. Wspomniana droga może być również tą najdogodniejszą z racji połączeń komunikacyjnych. Dopiero gdy zachodzą wszystkie te przesłanki, mamy do czynienia  z wypadkiem w drodze do pracy.

Jako drogę do lub z pracy uznaje się: 

  • drogę z domu do pracy i z pracy do domu,
  • drogę z innego miejsca działalności lub zatrudnienia, ale będącego tytułem do ubezpieczenia rentowego,
  • drogę niezbędną do wykonywania funkcji i zadań zawodowych lub społecznych,
  • drogę do miejsca spożywania posiłków,
  • drogę do miejsca odbywania nauki lub studiów.

Kto wypłaca odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy? 

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do pracy, ma prawo do zasiłku chorobowego, wypłacanego przez ZUS, w wysokości 100% podstawy wymiaru składek. Prawo to obowiązuje od pierwszego dnia ubezpieczenia. Natomiast o odszkodowanie z tytułu wypadku w drodze do pracy można ubiegać się na podstawie kodeksu cywilnego. Poszkodowany pracownik może otrzymać również wypłatę świadczenia, jeśli był objęty ubezpieczeniem w odpowiednim zakresie.

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy może mieć formę: 

  • zadośćuczynienia za doznane krzywdy,
  • zwrotu kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych oraz opieki nad osobami trzecimi,
  • renty z tytułu zwiększonych potrzeb życiowych, częściowej lub pełnej niezdolności do pracy.

Zgłoszenie pracodawcy wypadku w drodze do pracy powinno nastąpić niezwłocznie. Pracodawca sporządza kartę wypadku (ma na to 14 dni), w której znajdują się informacje dotyczące płatnika, osoby poszkodowanej oraz opis zdarzenia. Jeśli zwierzchnik uzna, że opisywane okoliczności nie noszą znamion wypadku w drodze do pracy, na dokumencie powinna znaleźć się taka informacja wraz z uzasadnieniem. 

Sprawdź także ubezpieczenie na życie i zdrowie na Aviva.pl: https://www.aviva.pl/ubezpieczenia-na-zycie-i-zdrowie/


[1] Dz.U.2020.53. Art. 57b.

Dodaj komentarz